top of page

Zamont získal ISO!

7. 4. 2023

ISO – International Organization for Standardization – mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem.

Princip normy
ISO 9001 - Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu.
Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.
ISO 14001 - Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace s úřady a veřejností, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.
ISO 45001 - Specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OH&S) a poskytuje návod a postupy, které organizacím umožňují vytvářet bezpečná pracoviště pomocí prevencí pracovních úrazů, onemocnění a smrtelných úrazů a aktivním zlepšováním výkonnosti BOZP.

Přínos normy pro organizaci:
  • Udržení stálé vysoké úrovně výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb a výrobků zákazníkům

  • Možnost účastnit se výběrových řízení o velké zakázky především ve státní správě

  • Zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace

  • Zlepšení pořádku a zvýšení výkonnosti celé organizace

  • Zvýšení důvěry veřejnosti a státních orgánů

  • Úspora energií a materiálových zdrojů

  • Včasné rozpoznání problémů a zamezení vzniku případných havárií, efektivní řízení rizik

bottom of page